sub-head-wrapper "">

Kỷ niệm Công ty TNHH Cơ điện và Cơ điện NingBo ChuanShanJia -đánh giá doanh nghiệp cao

1

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, NingBo ChuanShanJia Electrical and Mechanical Co., Ltd. một lần nữa được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao. Trong bài đánh giá này, Ning Bo Shi Ke Ji Ju 、 ning Bo Shi Cai Zheng Ju He Ning Bo Shi Shui Wu Ju đã đánh giá toàn diện hoạt động của các công ty tê tê trong ba năm qua. Họ cho rằng đã đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao và được cấp giấy chứng nhận. Đây là lần thứ hai công ty được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao sau năm 2017, là sự khẳng định cao cho sự phát triển của công ty.

Công ty TNHH Cơ điện và Điện NingBo ChuanShanJia  sẽ tiếp tục đi trước, nghiên cứu chuyên sâu, liên tục phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và cung cấp các dịch vụ cao cấp.


Thời gian đăng: Tháng 4-07-2021